Medium

Et medium utgjør i denne sammenhengen den fysiske delen av vannmiljøet hvor det gjøres en måling/observasjon eller tas ut en prøve for analyse. I Vannmiljø opererer vi med følgende hovedklasser av prøvetakingsmedium:

  • Vann: prøvetaking for analyse av fysiske egenskaper, oppløste stoffer og organismer i ferskvann og saltvann
  • Sediment: prøvetaking for analyse av fysiske egenskaper og oppløste eller partikulært bundne stoffer i innsjøsedimenter eller sjøbunn
  • Partikler: prøvetaking for analyse av partikulært bundne stoffer i sedimenterende eller suspenderte partikler i vann
  • Biota: prøvetaking for analyse av stoffer i vannlevende organismer eller i ulike vevstyper av organismer.

Overvåking av biologiske kvalitetselementer er for enkelthets skyld knyttet til medium vann, selv om organismer ikke bare opptrer i de frie vannmassene, men også på eller i ulike substrat som står i kontakt med vann.


Skriv inn del av navn eller id:
MediumIDNavnBeskrivelse
BBBiota bløtdelerInnmat i muslinger (blåskjell) og skalldyr (f.eks. brunmat i krabbe). Analyseresultater angis i våtvekt.
BHBiota helkroppHomogenisert prøve av fisk (ulike vevstyper). Analyseresultater angis i våtvekt.
BLBiota leverLeverprøver av organismer. Analyseresultater angis i våtvekt.
BMBiota muskelvevMuskelvev av organismer, f.eks. fiskefillet og krabbeklo. Analyseresultater angis i våtvekt.
BSBiota mageinnholdUfordøyde matrester i magesekk hos fisk.
PAPartiklerSedimenterende partikler fanget i sedimentfelle e.l.
SFSediment ferskvannVertikale snitt av sedimentert materiale i ferskvann. Analyseresultater angis i tørrvekt.
SSSediment saltvannVertikale snitt av sedimentert materiale i marint vann. Analyseresultater angis i tørrvekt.
VFFerskvannVannvolum fra overflate eller nærmere angitte dyp/dybdeintervall i innsjøer og elver.
VSSaltvannVannvolum fra overflate eller nærmere angitte dyp/dybdeintervall i marint vann.
BKBiota skuddspissSkuddspiss av tang og tare. Analyseresultater angis i våtvekt.
BGBiota gjellerGjeller av fisk (særlig anadrom laksefisk). Analyseresultater angis i tørrvekt.
BEBiota eggHomogenisert prøve av eggehvite og eggeplomme i sjøfuglegg. Analyseresultater angis i våtvekt.
NSBunnsubstrat saltvannMarin bløtbunnsfauna og marin hardbunnsflora og -fauna.
NFBunnsubstrat ferskvannBunndyr og fastsittende organismer på innsjø- og elvebunn.
UUspesifisertOrganismer som ikke kan knyttes til noe bestemt medium.
BOBiota blodBlodprøver (fullblod) av organismer. Analyseresultater angis i våtvekt.
GVGrunnvannVannvolum fra grunnvannsbrønn.