Art / takson

I Vannmiljø er det lagt til rette for å registrere artsrelaterte data. Det omfatter biologiske parametre uttrykt både i kvalitative og kvantitative termer, og kjemiske stoffer målt i organismer (biota). Kvantitative artsdata danner grunnlag for beregning av artsindekser, som igjen benyttes i klassifisering av økologisk tilstand. Metodikken for beregning av slike indekser kan endres over tid. Derfor er det viktig at biologiske parametre, som krever artstilknytning, lagres på artsnivå i Vannmiljø.

Art registreres med LatinskNavn_id hentet fra Artsdatabankens artsnavnebase. Vannmiljø benytter en egen søketjeneste fra Artsdatabanken, hvor det er mulig å søke på populærnavn (norsk navn) og latinsk navn. Det er også mulig å søke med LatinskNavn_id direkte i Artsnavnebasen dersom du benytter funksjonen "Flere søkekriterier". Her vil du også få vist artsnavnet i et taksontre. Det finnes LatinskNavn_id for alle taksonomiske nivå. De mest aktuelle vil formodentlig være art, slekt og familie. I mange tilfeller er det bare oppgitt ubestemte taksa på slekts- eller familienivå. Da skal du registrere med LatinskNavn_id for vedkommende slekt eller familie.

Dersom du ikke får treff ved direkte søk i Artsnavnebasen, betyr det at arten ikke er registrert i basen. I Vannmiljø har vi tildelt midlertidige LatinskNavn_id (løpenummer med negativt fortegn) til en del arter som mangler i Artsnavnebasen. Derfor bør du fortrinnsvis benytte søkegrensesnittet i Vannmiljø nedenfor. Skulle du heller ikke få treff der, kan du melde fra om manglende LatinskNavn_id til vannmiljo@klif.no slik at vi får registrert arten med midlertidig LatinskNavn_id. Vi vil ved behov også legge til rette for å registrere grupperinger av arter på tvers av hierarkiet.

I lenken nedenfor kan du laste ned en alfabetisk oversikt over ca. 2000 taksa av marin bløtbunnsfauna. Listen vil bli oppdatert ved jevne mellomrom. Tilsvarende lister vil også bli gjort tilgjengelig for andre biologiske kvalitetselementer.

Marin bløtbunnsfauna med tilhørende LatinskNavnID


Skriv inn del av latinsk navn eller populærnavn: